ŚWIETLICA

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2015

JESIEŃ 2015 W ŚWIETLICY

JESIENNE DRZEWA

RUCH ULICZNY /NOWE OKNO/

SPACER I PODWÓRKOWE ZABAWY

OWOCOWY KOSZ

 


Rok szkolny 2014/2015

 
W roku szkolnym 2014/15 wydłużono czas pracy świetlicy i jest ona czynna od 6.45 do 16.00. Opiekunami świetlicy są Małgorzata Tomczak, Anna Bernacka, Martyna Kwiatkowska i Mirosław Kołodziejczyk. W tym roku mamy zapisanych aż 90 uczniów.
Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z celu ogólnego wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
- zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych;
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej;
- zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie;
- ujawnianie i rozwijanie, zamiłowań, uzdolnień i zainteresowań uczniów;
- kształtowanie prawidłowych postaw etyczno- moralnych oraz umiejętności koleżeńskiego współżycia;
- wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury i sztuki;
- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
- prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 
WIOSNA

Wizyta w Bibliotece

Maj jest miesiącem w którym obchodzimy „Tydzień bibliotek”. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej miały okazję odwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną oddział dla Dzieci przy ulicy Jana Pawła II w Brzegu. Przewodnikiem po bibliotece była pani Teresa Uruska. Zapoznała ona dzieci z zasadami funkcjonowania biblioteki oraz oprowadziła podopiecznych świetlicy po jej zakątkach. Dzieci miały także okazję do odgadywania książkowych zagadek. Wzięliśmy również udział w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy pt. „Katar”.  

Galeria zdjęć - nowe okno przeglądarki

Wiosenne malowanie Zabawy na podwórku

Podwodny świat

Barwy narodowe

 
ZIMA

Świetlicowe zabawy na śniegu

Nareszcie nadeszła prawdziwa zima ze śniegiem. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej mieli również możliwość pobawienia się na śniegu, oraz ulepienia najbardziej popularnej śniegowej postaci czyli BAŁWANA.

Zabawy z plasteliną luty 2015 -  kwiecień 2015

JESIEŃ

Dzień chłopca w świetlicy

Jesienna suknia

Zbieramy jesienne liście

Święto Niepodległości w świetlicy

Mikołaj i choinka

 

Zdjęcia i opracowanie tekstów Anna Bernacka